Wzrok – niedoceniony zmysł

Wzrok jest zmysłem, którym większość z nas niemal bezwiednie posługuje się przez niemal 90% czasu. Ponad 80% informacji odbieramy poprzez wzrok.

Każdy z nas odbiera świat poprzez zmysły. To dzięki nim codziennie funkcjonujemy. Zmysłem, którym większość z nas niemal bezwiednie posługuje się przez niemal 90% czasu, jest wzrok. Wykorzystujemy go do przemieszczania się, wykonywania codziennych czynności, a nawet przekazywania innym niewerbalnych informacji. Ponad 80% informacji odbieramy właśnie poprzez wzrok.

Kiedy więc tego zmysłu zabraknie, tracimy ogromną część dotychczasowych możliwości. Przestajemy czytać, boimy się opuszczać miejsce zamieszkania, a gdy wychodzimy na zewnątrz, nie poznajemy znajomych na ulicy. Dorosłe osoby tracące wzrok, dziś często pozostają w skrajnej izolacji i, pozbawione specjalistycznej pomocy, stanowią obciążenie zarówno dla swoich bliskich, jak i dla społeczeństwa.

Obniżenie lub brak czynności wzrokowych utrudnia, ogranicza lub nawet uniemożliwia osobie dotkniętej dysfunkcją narządu wzroku wykonywanie zadań życiowych i pełnienie ról społecznych na poziomie uznanym za normalne. Koszty społeczne i finansowe z tym związane to m.in.: izolacja społeczna, zależność od innych, korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, bardzo niski poziom aktywności zawodowej, wykonywanie pracy poniżej poziomu możliwości i wykształcenia.


Na podstawie raportu PZN, „Widzimy nie tylko oczami”, Warszawa 2020,
https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/Raport-Widzimy-nie-tylko-oczam.pdf